Strona główna arrow Aktualności
sobota, 10 październik 2015
 
 

 

 http://www.lodzka.policja.gov.pl/images/banners/wstap.jpg

Aktualności


Pijani na drodze Drukuj

W ciągu minionej doby kutnowscy policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych rowerzystów.

8 października 2015 roku o godzinie 18.40 w miejscowości Ostrowy policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego, który miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Następny rowerzysta został skontrolowany o godzinie 19.50 w miejscowości Imielinek. 50-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. O godzinie 20.15 w miejscowości Bedlno został zatrzymany 22-latek, który miał 1,3 promila. Również w miejscowości Bedlno o godzinie 21.30 kontroli drogowej została poddana para rowerzystów. 24-letnia kobieta miała 1,2 promila alkoholu w organizmie, a 22-letni mężczyzna prawie 2 promile. Wszystkim grożą wysokie kary grzywny. 

         Image

 
MEDIACJA PRAWEM KAŻDEGO Drukuj

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października 2015 roku, a Tydzień Mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach od 12 do 17 października 2015 roku. Po raz kolejny w działania te angażuje się Polska Policja.

            Policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji./informacja na stronach internetowych poszczególnych jednostek/.

            Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

            Czym jest mediacja? Jakie są jej cele i zadania? Jakie możliwości i zalety postępowanie mediacyjne niesie dla pokrzywdzonego przestępstwem ? Jakie może przynieść korzyści podejrzanemu lub oskarżonemu?      Mediację można najprościej określić jako sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, które powstały w wyniku przestępstwa czy wykroczenia, na drodze porozumienia się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego z pomocą neutralnego mediatora, bez angażowania sądu. Mediator musi być zatem osobą bezstronną, która jest gwarantem, że pomiędzy ofiarą a sprawcą zostanie zachowana swoista równowaga sił, zapewniającą jednocześnie przestrzeganie w pełni ich praw i ochronę godności.

            Mediacja dotyczy wszystkich przestępstw, dotyczy także postępowania w sprawach o wykroczenia.    Jest dobrowolna. Może zostać podjęta na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje stronom postępowania/konfliktu/sporu możliwość współdecydowania w swojej sprawie oraz wypracowania przy udziale mediatora satysfakcjonującej je ugody. Należy podkreślić, że postępowanie mediacyjne daje możliwość szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za uczynioną krzywdę lub poszkodowanego za wyrządzoną szkodę z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

            Postępowanie mediacyjne prowadzi instytucja lub osoba do tego uprawniona, powołana przez Sąd lub referendarza sądowego, a w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora lub inny organ prowadzący to postępowanie, spośród osób wpisanych do wykazu, prowadzonego przy każdym sądzie okręgowym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

            W przypadku braku zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji przez którąś ze stron postępowania, mediacja zostaje przerwana.

            Postępowanie mediacyjne jest przeprowadzane w sposób neutralny i poufny. Uzyskane
w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane zarówno przez mediatora, jak również na użytek dalszego postępowania karnego. Neutralny charakter postępowania mediacyjnego wynika ze sposobu jego prowadzenia. W zależności od decyzji pokrzywdzonego lub podejrzanego/oskarżonego może ono być prowadzone w sposób bezpośredni (twarzą w twarz) albo pośredni (bez osobistego kontaktu). Wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody. Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć miesiąca, natomiast za zgodą stron, czas ten może zostać przedłużony.

            Pomyślnie przeprowadzone postępowanie mediacyjne kończy się sporządzeniem przez mediatora sprawozdania z jego przebiegu wraz z ugodą, które mediator przedstawia sądowi. Zawarta ugoda gwarantuje należytą ochronę interesów uczestników postępowania.

            Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają w żadnym zakresie stron postępowania, bowiem w całości pokrywa je Skarb Państwa.

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla pokrzywdzonego to:

1)     wpływ na rozwiązanie konfliktu na zaproponowanych przez siebie warunkach;

2)     szansa na szybsze uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin lub naprawienia szkody;

3)     uniknięcie wtórnej wiktymizacji, która może być spowodowana dodatkowym stresem i traumą towarzyszącą ofiarom podczas kolejnych czynności podejmowanych w trakcie postępowania sądowego;

4)     możliwość wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego;

5)     gwarancja wypełnienia zobowiązań przyjętych przez sprawcę, dzięki nadaniu ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym klauzuli natychmiastowej wykonalności, identycznej jak
w przypadku orzeczeń podlegających wykonaniu w drodze egzekucji.

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla podejrzanego lub oskarżonego to:

1)     możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub naprawienia szkody;

2)     szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania;

3)     szansa na łagodniejsze potraktowanie przez sąd m.in.:

ü      orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;

ü      orzeczenie umorzenia postępowania na podstawie art. 59a § 1 kodeksu karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;

ü      odstąpienie od wymierzenia kary z równoczesnym orzeczeniem środka karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 3, grzywny lub ograniczenia wolności;

ü      nadzwyczajne złagodzenie kary;

ü      uznanie iż czyn stanowi wypadek mniejszej wagi;

ü      uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze;

4)     w sprawach z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego.

            Należy również wspomnieć, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Zmiany mają na celu skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak również państwa. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom pozwoli zachować dotychczasowe relacje gospodarcze.

Do działań tych włączają się również kutnowscy policjanci. W dniach od 12 do 17  października 2015 roku w godz. 8.00-15.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie dyżury będą pełnić policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pod numerami telefonu 242532300 lub 242532224.

*- opracowano na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.);

2)      Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.);

3)      Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego
w sprawach karnych;

4)      Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Pile „Zmiany w procedurze karnej 2015”, W-ctwo Szkoły Policji w Pile, marzec 2015;

5)      Materiały dydaktyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczone na stronie www.ms.gov.pl;

6)      Materiały dydaktyczne Sądu Okręgowego w Gdańsku zamieszczone na stronie www.gdansk.so.gov.pl.

 

 

 
CBOS: 69 PROC. RESPONDENTÓW DOBRZE OCENIA POLICJĘ Drukuj

69 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów - to wyniki najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonego we wrześniu br. Z ankiety wynika, że Policja jest drugą, obok wojska, najwyżej ocenianą instytucją.

CBOS, w badaniu cyklicznym, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast dwa razy w roku ocenie poddaje większą liczbę instytucji publicznych. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonej w drugiej połowie września br., wśród ocenianych instytucji znajduje się również Policja.

Wyniki badania wskazują, że obecnie 69% ankietowanych dobrze ocenia pracę Policji jako instytucji, natomiast 18% – ma do niej zastrzeżenia. W porównaniu do marca 2015 roku, oceny Policji wzrosły o 4 punkty procentowe.

Wykres nr 1.  Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji?

          Image

Źródło: CBOS, 17-23 września 2015 r., N=972.

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od IX 2010 do IX 2015) (%)

          Image

Źródło: CBOS, 17-23 września 2015 r., N=972.

W najnowszej edycji badania, Policja znajduje się na drugim miejscu spośród dwudziestu jeden ocenianych instytucji. Lepiej od niej oceniana jest tylko działalność władz samorządowych. Według CBOS, pracę samorządów w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 71 proc. ankietowanych (od marca wzrost o 4 punkty procentowe), natomiast źle 20 proc.. To nie tylko najlepsze notowania władz lokalnych obecnej kadencji, ale - jak podkreśla CBOS - jedne z najlepszych w ostatnich osiemnastu latach.

Warto zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura.

Wykres nr 3. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od IX 2010 do IX 2015) (%) 

          Image

Źródło: CBOS, 17-23 września 2015 r., N=972.

Jak wynika z badań CBOS, wizerunek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania nie należy do najlepszych. Dobre oceny funkcjonowania sądów i prokuratury pozostają w mniejszości (odpowiednio: 27 proc. i 26 proc.). Z kolei źle o pracy sądów wypowiada się niemal połowa Polaków (46 proc., od marca spadek o 6 punktów proc.), a prokuratury - 37 proc. (spadek o 3 punkty proc.).

Wykres nr 4. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …? (dobre oceny we wrześniu 2015 roku)  (%)

          Image

Źródło: CBOS, 17-23 września 2015 r., N=972.

Po nieco gorszych ocenach w marcu tego roku, we wrześniu została odnotowana poprawa opinii o funkcjonowaniu wojska. Obecnie dobrze ocenia je 69 proc. respondentów, o 7 punktów proc. więcej niż w marcu. Przeciwny pogląd ma 4 proc. badanych, a 27 proc. nie miało zdania.

W ocenach działalności Kościoła rzymskokatolickiego utrzymuje się pogorszenie, które zostało zarejestrowane w marcu tego roku. Tak jak sześć miesięcy temu pozytywnie o funkcjonowaniu Kościoła jako instytucji wypowiada się nieco ponad połowa Polaków (53 proc.), a negatywnie jedna trzecia (33 proc.) W tym badaniu pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć".

W ciągu ostatniego półrocza ubyło badanych pozytywnie odnoszących się do pracy CBA (spadek o 5 punktów proc., do 30 proc.), nie zmienił się natomiast istotnie odsetek osób wypowiadających się o tej instytucji z dezaprobatą (17 proc.), a 53 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

W porównaniu z poprzednim pomiarem pogorszyły się notowania NIK; opinie o Trybunale Konstytucyjnym i instytucji RPO są względnie stabilne. Wprawdzie działalność NIK nadal jest częściej oceniana pozytywnie (38 proc.) niż negatywnie (22 proc.), jednak od marca nastąpił znaczny spadek aprobaty (o 11 punktów proc.) i wzrost dezaprobaty (o 8 punktów proc.).

Działalność TK dobrze ocenia 39 proc. ankietowanych (o 3 punkty proc. mniej niż w marcu), źle 12 proc. O pracy RPO pozytywne opinie wyraża 40 proc. Polaków (spadek o 4 punkty proc.), a 10 proc. (spadek o 3 punkty proc.) odnosi się do niej krytycznie.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 17-23 września tego roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(Wydział Badań i Analiz Gabinetu KGP / PAP)

 
Zatrzymany z kontrabandą Drukuj

ImagePolicjanci z drogówki zatrzymali mężczyznę, który przewoził wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Nieuczciwemu 31-latkowi grozi wysoka kara grzywny.

1 października 2015 roku o godzinie 6.45 na ulicy Mickiewicza policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli audi a4. Kierującym okazał się 31-letni mieszkaniec Łodzi, czasowo przebywający na terenie miasta Kutno. Po kontroli zawartości bagażu mundurowi ujawnili 189 paczek papierosów oraz około 1 kilograma tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Po przeszukaniu miejsca pobytu śledczy znaleźli jeszcze około 600 gramów tytoniu. Mężczyźnie grozi wysoka kara grzywny. 

 
Potrącenie pieszej na Barlickiego Drukuj

Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych do jakiego doszło 1 października 2015 roku o godzinie 7.50 przy ulicy Barlickiego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca reno 46-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych nie zauważyła idącej kobiety, nie ustąpiła jej pierwszeństwa i doprowadziła do potrącenia 52-letniej mieszkanki Kutna. Poszkodowana z urazem nogi trafiła do kutnowskiego szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 

       Image 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 744
LINKI
Jednostki Policji
BEZPIECZNA WODA "ZOBACZ- PRZEŻYJ"
Mediatorzy


 

http://www.lodzka.policja.gov.pl/images/banners/stopagresjidrogowej.jpg