Plany priorytetowe pracy dzielnicowych - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

 

 

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1 w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r. - sporządził mł.asp Łukasz Walczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego Żabka w Kutnie przy ul. Sempołowskiej 2  w godz. 19-24. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu bloków oraz rejonu boiska przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego. Współpraca z mieszkańcami, edukacja społeczeństwa przez cały okres działania planu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z okolicznymi mieszkańcami w celu wyeliminowania zgłaszanych problemów.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2 w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020r. - sporządziła w zastępstwie przez mł.asp. Łukasza Majchrzaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W Kutnie w rejonie ul. Zdrojowa 2 w porze wieczorowo-nocnej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu. Ujawnianie osób naruszających prawo oraz podjęcie wobec nich adekwatnych środków prawnych.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli w/w miejsca przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego. Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykorczeń szczególnie uciążliwych. Współpraca z mieszkańcami i edukacja spoełeczeństwa na spotkaniach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca  z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3  w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020r. - sporządzony przez sierż.szt Arkadiusza Panasiuk

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie ul. Kościuszki 3 w Kutnie w godz 14.00-01.00 dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu przez służbę patrolową, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa. Realizacja w/w działań będzie przebiegać przez cały okres prowadzonego działania priorytetowego bądź do momentu eliminacji tego zagrożenia.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z administracją RSM Pionier "Śródmieście" w celu informowania mieszkańców o zagrożeniach - edukacja społeczeństwa na spotkaniach.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4 w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020r. -sporządzony przez asp. Rafaela Stankiewicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W Kutnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 - przy ul. Jagiełły 6 od strony hali sportowej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłóceń ładu i porządku publicznego w godzinach popołudniowych oraz w porze wieczorowo-nocnej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa,ujawnianie osób naruszających prawo oraz podjęcie wobec nich adekwatnych środków prawnych, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych w tym rejonie, zwiększenie kontroli rejonu agrożonego przez słuzbe patrolową i dzielnicowego, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca i kontrola rejonu zagrożonego ze Spółdzielnią Mieszkaniową RSM Pionier pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, kontakt oraz współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie, prowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat zgłaszania incydentów zachowania niezgodnego z prawem oraz osób zakłócających porządek prawny.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5 w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r. -sporządzony przez sierż. szt. Jacka Adamka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócenia ładu i porządku, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie terenu rekreacyjnego - Park nad Ochnią

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, ujawnianie osób naruszających prawo oraz podjęcie wobec nich adekwatnych środków prawnych, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu Parku nad Ochnią, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa, ujawnianie osób naruszających prawo oraz podjęcie wobec nich adekwatnych środków, nawiązanie współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca oraz kontakt z mieszkańćami.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 6 w okresie 01.07.2020 r - 31.12.2020 r. - sporządzony przez sierż.szt. Łukasza Majchrzaka

1. Opis zdiagnozowa pizzeri "16" przy ul. Plac Piłsudskiego 3 w porze wieczorowo-nocnej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. 

W Kutnie w rejonie sklepu  "Zagłoba" przy ul. Jana Pawła II 3  w porze wieczorowo-nocnej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństw, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeńśtwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu, ujawnianie osób naruszających prawo oraz podjęcie wobec nich adekwatnych środków prawnych.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli w/w miejsca przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego. Konsekewntne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych. Współpraca z miszkańcami i edukacja społeczeństwa na spotkaniach

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Straża Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa. Współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrozonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 7 w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r. - w zastępstwie sporządzony przez mł.asp. Łukasza Majchrzaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W Kutnie przy ul. Sienkiewicza 38,40 w porze wieczorowo-nocnej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu, ujawnianie osób naruszających prawo oraz podjęcie wobec nich adekwatnych środków prawnych.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli o różnych porach przez służbę obchodową i  patrolową, współpraa z mieszkańcami i edukacja społeczeństwa na spotkaniach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 8  w okresie 01.07.2020 r - 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp. szt. Łukasza Sroczyńskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecanie tj.  w rejonie sklepu ze sprzedażą alkoholu w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 113 i ul. Tęczowej. Do naruszeń prawa we wskazanym rejonie dochodzi w godzinach 13.00-0.00

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli w rejonie  sklepu ze sprzedażą alkoholu w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 113 i ul. Tęczowej przez służbę patrolową, konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń w tym rejonie, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z administracją RSM Pionier "Grunwald- Łąkosyn" w celu informowania mieszkańców o zagrożeniach, współpraca z radną, która jest w ciągłym kontakcie z lokalnymi mieszkańcami, celem przekazywania im informacji o prowadzonym planie priorytetowym i występujących zagrożeniach w miejscu ich najbliższego zamieszkania.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 9 w okresie 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. - sporządzony przez mł.asp. Macieja Rybickiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże kieszonkowe na targowicy miejskiej Kutno ul. Narutowicza, występujące w dni handlowe tj wtorek, piątek, sobota w godzinach 6.00-12.00

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnionych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli  targowicy miejskiej przez funkcjonariuszy RPI KPP Kutno oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, spotkania z pracownikami stoisk handlowych - przekazywanie informacji na temat właściwego zabezpieczenia mienia osobistego, zwiekszenie kontroli targowicy miejskiej przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli targowicy miejskiej.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 10 w okresie 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp.szt. Marcina Dominowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu. 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie przystanku krańcowego MZK w m. Sieraków 43
(od wschodniej strony cmentarza przy wejściu do lasu) poprzez gromadzenie się osób spożywających alkoholu i zaśmiecających teren publiczny w godz 20.00-02.00.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zachowań niezgodnych z prawemw danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiekszenie kontroli ww miejsc przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego, konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń w tym rejonie, współpraca z mieszkańcami oraz edukacja społeczeństwa na spotkaniach przez cały okres działania planu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z mieszkańcami, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Kutno w celu wyeliminowania zgłaszanych problemów, edukacja społeczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 11 w okresie 01.07.2020 r.-31.12.2020 r. - sporządzony przez st.asp. Rafała Olczaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W miejscowości Grabków - przystanek MZK - dochodzi do naruszeń prawa w postaci zaśmiecania.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli ww miejsc przez służby patrolowe i służbe obchodową dzielnicowego, współpraca z mieszkańcami, pracownikami Urzędu Gminy pod kątem zminimalizowania występowania zjawiska, edukacja społeczeństwa na spotkaniach przez cały okres działania planu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikami Urzędu Gminy, sołtysami, mieszkańcami w celu wyeliminowania zgłaszanych problemów mieszkańców oraz edukacja społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 12 w okresie 01.07.2020 r.- 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp.szt. Andrzej Rosiak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W miejscowości Kaszewy Dworne 18A w obrębie sklepu spożywczego  "Chorten" dochodzi do naruszeń prawa w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu w obrębie sklepu oraz drogi przy szkole podstawowej w Kaszewach Dwornych w godzinach 12.00-20.00

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, ujawnianie osób naruszających prawo, podjęcie wobec nich adekwatnych środków prawnych, zapewnienie mieszkańcom oraz klientom bezpieczeństwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu.

3. Proponowane działania.

KOntrolowanie wyznaczonego miejsca zagrożonego w wyznaczonych godzinach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Kontakt i współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami sklepu na temat zgłaszania incydentów zachowania niezgodnego z prawem oraz osób zakłócających porządek prawny. Prowadzenie kontroli przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 13 w okresie 01.07.2020 r- 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp.szt. Macieja Śniecia

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w rejonie przystanku PKS w Strzelcach przy ul. Szkolnej 3 w godzinach popołudniowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych w czasie trwania służb i dokonywanie kontroli.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikami Urzędu Gminy, mieszkańcami w celu wyeliminowania zgłaszanych problemów mieszkańców oraz edukacja społeczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 14 w okresie 01.07.2020 r - 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp.szt. Konrada Machnika

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W rejonie służbowym gminy Łanięta zgodnie z przeprowadzoną analizą zagrożeń wynikającą z rozmów i spotkań z mieszkańcami oraz zgłoszeń do KMZB wynika, że na chwilę obecną dochodzi do: 

- w miejscowości Łanięta na terenie przystanku PKS osoby spożywają alkohol oraz zaśmiecają teren w godz 8-10 i 17-20

-prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu przez osoby poruszające się w rejonach sklepu w miejscowości Suchodębie

- kradzieże mienia z infrastruktury autostrady A1 w rejonach dróg technicznych w rejonie miejscowości Pomarzany i Juków ( w godz. 18.00 -02.00)

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, czeste kontrole wskazanych miejsc zagrożonych o różnych porach dnia i nocy.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Kontrole  wskazanych rejonów zagrożonych wspólnie z funkcjonariuszami WRD. Nawiązanie kontaktu z pracownikami obsługi autostrady A1.

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 15 w  okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. -sporządzony przez asp.szt. Grzegorza Wasilewskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Sklep przy ulicy Plac 29 listopada 24w Żychlinie gdzie codziennie w korytarzu wejściowym do kamienicy n/n osoby spożywają piwo zakupione w pobliskim sklepie

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w zagrożonym rejonie. W ciągu służby obchodowej dokonać kontroli pod kątem spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

3. Proponowane działania.

Skontaktować się z właścicielem sklepu aby zwrócił uwagę na osoby spożywające alkohol w korytarzu

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Żychlinie

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 16 w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp. szt. Jarosława Piotrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym -Żychlin ul. Narutowicza 73

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja zjawiska

3. Proponowane działania.

Częstsze kontrole patroli Policji, ewentualnie wyznaczenie miejsc zagrożonych. Bezwzględne reagowanie na zjawisko.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 17 w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. -sporządzony przez mł.asp. Grzegorza Malejkę

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych w rejonie parkingu ul. Łąkowa 9A

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zjawiska 

3. Proponowane działania.

Analiza zgłoszeń na portalu KMZB – na bieżąco. Pozyskiwanie wiedzy w obszarze będącym w zainteresowaniu w kontakcie z lokalną społecznością – na bieżąco. Kontrole wskazanego miejsca zagrożonego przez Policję- na bieżąco. Reakcja Policji na ujawnione przypadki wykroczeń parkowania w miejscach niedozwolonych – na bieżąco

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie – zarządca terenu

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 18 w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. -sporządzony przez mł.asp. Grzegorza Rosińskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Głównym zagrożeniem/ problemem na terenie rejonu służbowego D-18, jest zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w rejonie zatoczki po byłym przystanku PKS i MPK w miejscowości Śleszynek . Młodzież w godzinach wieczorowo nocnych spotyka się i grupuje w tym miejscu, gdyż jest przeświadczona o  ustronności terenu w celu  wspólnego spędzenia czasu. Osoby  przebywające na tym terenie  dopuszczają się negatywnych zachowań  tj.  spożywania alkoholu , oraz notorycznego zaśmiecania tego terenu. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie patologii zjawiska w rejonie wskazanego miejsca.

Sposobem oceny jego realizacji będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność.

3. Proponowane działania.

Częstsze kontrole rejonu miejscowości Śleszynek rejonu zatoczki po byłym przystanku PKS i MPK, szczególnie w godzinach wieczorowo nocnych. Objęcie szczególnym nadzorem nad terenem przez dzielnicowego.(systematyczne kontrole terenu w ramach służb obchodowych dzielnicy) – na bieżąco. W razie potrzeby współpraca z administratorem terenu – Urzędem Gminy w Żychlinie( w przypadkach wymagających  niezwłocznych i zdecydowanych działań pozostających w kompetencjach  właściciela terenu). Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnionych przez nich wykroczeń. W przypadku ujawnienia wykroczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń. Edukacja zastanej młodzieży w wskazanym rejonie w zakresie przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 19 w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. -sporządzony przez asp.szt. Pawła Pietrzaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Przebywanie osób postronnych w rejonie akwenu wodnego w m. Oporów 34 i usytuowanej przy tym akwenie altanki wypoczynkowej oraz tzw. zewnętrznej siłowni. Osoby te grupują się w tym miejscu i spędzają tam czas. Osoby te dopuszczają się negatywnych zachowań tj. Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, załatwianie potrzeb fizjologicznych, głośnego zachowania, zaśmiecania czy zanieczyszczania terenu. Do zdarzeń dochodzi w godzinach wieczorowo - nocnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie grupowania się na terenie wskazanym w „planie działania” osób postronnych popełniających czyny zabronione. Oznaczenie miejsca tablicami o zakazie spożywania alkoholu. Sposobem oceny realizacji celu będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność.

3. Proponowane działania.

  1. Bezwzględne reagowanie na zjawisko podczas służb obchodowych dzielnicowego w rejonach wskazanych w „planie działania” w godzinach występowania zjawiska. Realizacja przedsięwzięcia do czasu wyeliminowania zjawiska.

  2. Współpraca z ZPI KP Żychlin.

  3. Właściwa reakcja na ujawnione przypadki naruszeń przepisów prawa

  4. Realizacja przedsięwzięcia do 31.12.2020 roku.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 20 w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. - sporządzony przez mł.asp. Huberta Kowalskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Popełnianie wykroczeń porządkowych w rejonie sklepów spożywczych znajdujących się w miejscowości Bedlno. W trakcie gdy czynne są sklepy spożywcze w godzinach około południowych oraz wieczorowych dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego, naruszeń przepisów art. 140, 141, 145 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 43 ' ust. 1 i 2 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Bedlno oraz wyeliminowanie popełniania wykroczeń do możliwie jak najmniejszej liczby.

3. Proponowane działania.

  1. Skierowanie patroli Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Żychlinie w celu dokonywania kontroli rejonu sklepów w miejscowości Bedlno – od 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku .

  2. Częstsze kontrole w rejonie sklepów miejscowości Bedlno przez dzielnicowego – od 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.

  3. Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych przez nich wykroczeń oraz w przypadku ujawnienia wykroczeń przez dzielnicowego i funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żychlinie stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń – od 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 21 w okresie 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku - sporządzony w zastępstwie przez asp. Krzysztofa Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

 W Krośniewicach na ul. Plac Wolności 23 i 24 - nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zakłócanie ciszy nocnej przez grupującą sie młodzież.

2. Zakładany cel do osiągnięciass

- Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.

3. Proponowane działania.

Podczas pełnionych służb obchodowych  uświadamianie społeczeństwa o konsekwencjach popełnianych wykroczeń. Współpraca z pracownikiem zajmującym się monitoringiem miejskim w Krośniewicach , wzmożenie kontroli podczas pełnionych służb obchodowych w godzinach wieczorowo-nocnych, reakcja na ujawnione wykroczenia podczas obchodu o charakterze represyjnym. 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

- Pracownik Urzędu Miasta w Krośniewicach zajmujący się obsługą monitoringu

- Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych

- Właściciele i pracownicy sklepów monopolowych, spożywczych na ww terenie.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 22 w okresie 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku -sporządzony przez asp. Krzysztofa Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu. 

- Krośniewice ul. Kolejowa 25 teren kolei wąskotorowej - dochodzi tam do częstych uszkodzeń mienia i kradzieży

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie kradzieży i uszkodzeń mienia .

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb patrolowych i kryminalnych w miejscach gdzie występują zagrożenia. Dokonywać kontroli rejonów kolei waskotorowej w różnych porach dnia i nocy. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami ochrony kolei.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikami ochrony oraz z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 23 w okresie  01-07-2020 r. do 31-12-2020 r -sporządzony przez asp.szt. Kacpra Winklera

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Pomarzany - stacja paliw gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- bezwzględne karanie sprawców spożywania alkoholu w miejscu zabronionym,

- eliminacja wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym.

3. Proponowane działania.

Pogłębienie rozpoznania pogległego terenu. Spotkania i rozmowy z pracownikami stacji paliw. Konsekwentne ściganie ujawnianych i zgłaszanych wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca kierownikim i pracownikami stacji.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 24 w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r. - sporządzony przez asp.szt. Waldemara Kacprowicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Przekraczanie dozwolonej predkości przez kierujących pojazdami mechanicznymi w miejscowości Niechcianów gm .Nowe Ostrowy

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminowanie wykroczeń związanych z przekraczaniem dozowolnej prędkości. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu. Edukacja młodzieży w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie ilości służb patrolowych na podległym terenie poprzez skierowanie patroli WRD KPP Kutno. Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych przez nich wykroczeń. Stosowanie środków represyjnych wobec sprawcó wykroczeń na drogach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z Wydziałem RD KPP Kutno, WK KPP Kutno, Urzędem Gminy w Nowych Ostrowach, lokalnymi parafiami.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 25  w okresie 01.07.2020r do 31.12.2020r. - sporządzony przez mł.asp. Michała Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Nowe Ostrowy -przystanek PKP - pustostan w rejonie w którym w porach wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecają, niszczą mienie, zakłócają ciszę nocną. W miejscowości Ostrowy w rejonie boiska gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol. W miejscowości Ostrowy rejon przystanku PKS - gromadzenie sie osób nieletnich, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 - zmniejszenie ilości popełnianych

 - kontrolowanie nieletnich zagrożonych demoralizacją

 - ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń.osób naruszających przepisy prawa.

3. Proponowane działania.

-  zwiększenie służb obchodowych w rejonach zagrożonych

- wzmożenie kontroli w godzinach wieczorowo-nocnych

- reagowanie na przestępstwa i wykroczenia

- rozmowa z właścicielami sklepów i pracującymi tam ekspedientkami na temat konsekwencji prawnych sprzedaży alkoholu osobą nietrzeźwym i nieletnim.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 26  w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. -sporządzony przez sierż.szt. Jarosław Rączkiewicz

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami mechanicznymi w miejscowości Dąbrowice.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminowanie wykroczeń - przekraczania dozwolonej prędkości w m. Dąbrowice. Działania profilaktyczne zapobiegające tego typu zdarzeniom.

3. Proponowane działania.

- zorganizowanie spotkań ze społeczeństwem lokalnym, na których przekazywane będą informacje o zagrożeniach na podległym terenie
 
- informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych przez nich wykroczeń oraz w przypadku ujawnienia wykorczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianch prawem wobec sprawców wykroczeń
- zorganizowanie spotkań ze społeczeńśtwem lokalnym, na których przekazywane będą informacje o zagrożeniach na podległym terenie, a także realizowanie i przybliżanie zagadnień KMZB, aplikacji Moja Komenda i programu Dzielnicowy Bliżej Nas,
- zwiększenie służb potrolowych na podległym terenie .

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

  -współpraca z Urzedem Gminy Dąbrowice, WRD KPP Kutno, lokalne społeczeństwo