Rekrutacja - kandydat do służby w Policji - Rekrutacja - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Rekrutacja

Rekrutacja - kandydat do służby w Policji

Informacji na temat rekrutacji  udziela:

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KUTNIE

tel: 242532208

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

 

-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-posiadać polskie obywatelstwo,

-posiadać nieposzlakowaną opinię,

-być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-korzystać z pełni praw publicznych,

-posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

-dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji,

-wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

- kserokopie świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie

(oryginały do wglądu) .

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji składając dokumenty musi posiadać przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową.

 

Określenie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynikać będzie z bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

 

                    Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Pliki do pobrania

  • 673.92 KB