Struktura KPP w Kutnie

Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

telefon:  47 842 22 03

 

Do zadań Zespołu do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia należy
w szczególności:

1)     rejestracja i prowadzenie postępowań w sprawach szkód w majątku jednostek oraz odszkodowań;

2)     koordynowanie napraw i przeglądów technicznych pojazdów służbowych;

3)     rozliczanie miesięcznych Książek Kontroli Pracy sprzętu transportowego, przejechanych kilometrów oraz zużytego paliwa przez  pojazdy  jednostki;

4)     sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem pojazdów służbowych oraz prowadzenie   stosownej   dokumentacji;

5)     prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego Komendy i podległych Komisariatów Policji.;

6)     współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie prac konserwacyjno – remontowych obiektów będących w użytkowaniu komendy;

7)     uzgadnianie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego raz w roku;

8)     prowadzenie książek obiektów;

9)     prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz uzgadnianie tej ewidencji zgodnie z zaleceniami GKI;

10)   naliczanie policjantom należności z tytułu oraz równoważników pieniężnych;

11)   prowadzenie gospodarki mandatowej;

12)   rozliczanie delegacji służbowych;

13)   wystawianie  zaświadczeń  o  wynagrodzeniu  policjantów;

14)   prowadzenie gospodarki mieszkaniowej i zarządzanie nieruchomościami zgodnie z przekazanymi kompetencjami;

15)   przyjmowanie rachunków,  faktur  oraz  dokumentów  księgowych;                                 

16)   potwierdzanie wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazanie działania zgodnie z klasyfikacją budżetu zadaniowego;

17)   prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie swojej działalności zgodnie z przekazanymi kompetencjami;

18)   wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w komendzie i podległych komisariatach.