Struktura KPP w Kutnie

Zespół do spraw Kadr, Szkolenia i Obsługi Kancelaryjnej

                                                                                                                  nr tel. 47 842 22 08

 

1. Do zadań realizowanych przez Zespół do spraw Kadr, Szkolenia i Obsługi Kancelaryjnej należy w szczególności:

1)     prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwym w sprawach osobowych jest Komendant;

2)     realizacja polityki kadrowej Komendanta;

3)     realizacja zadań z zakresu tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i etatowych Komendy;

4)     opracowywania projektu regulaminu Komendy;

5)     wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służb policyjnych;

6)     realizowanie przedsięwzięć związanych z przegotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości zespołu;

7)     prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów  i stosunkiem pracy pracowników Komendy;

8)     realizowanie spraw socjalnych dla policjantów, pracowników Policji oraz emerytów;

9)     wykonywanie zadań w zakresie medycyny pracy;

10)    wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

11)   prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się
o przyjęcie do pracy w Komendzie;

12)   współdziałanie z komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, właściwymi w sprawach zawartych w niniejszym zakresie zadań.