Wydział Ruchu Drogowego - Struktura KPP w Kutnie - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Struktura KPP w Kutnie

Wydział Ruchu Drogowego


 Naczelnik: podkom. Tomasz Dąbrowski  
   nr tel. 47 842 22 66
 
 z-ca Naczelnika asp.szt. Andrzej Góralski

nr tel. 47 842 22 38
  

Do zadań realizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku na drogach należy w szczególności:

Na podstawie statystyki i analiz stanu bezpieczeństwa podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zdarzeń drogowych poprzez:

odpowiednie planowanie służb z uwzględnieniem miejsc, czasu i rodzaju zagrożeń,
planowanie wzmożonych działań pod kątem występujących zagrożeń,
dostosowanie represji do poszczególnych rodzajów zagrożeń;

organizowanie działań kontrolno – profilaktycznych w szczególności ukierunkowanych na:

ujawnianie kierujących poruszających się z nadmierną prędkością,
stosowanie pasów bezpieczeństwa i innych urządzeń ochronnych,                 
kontrolę trzeźwości kierujących,
kształtowanie właściwych zachowań wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących w stosunku do ww,
ograniczenie innych przyczyn zdarzeń drogowych,
ujawnianie nieprawidłowości stanu technicznego pojazdów oraz braków w ich wyposażeniu,
współpraca z instytucjami i organami społecznymi realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. z,
instytucjami właściwymi do spraw związanych z organizacją ruchu na drogach, właścicielami i zarządcami dróg, organami zarządzającymi ruchem na drogach,
strażami gminnymi;
komisjami społecznymi;
organizatorami imprez na drogach;
organami samorządu terytorialnego;

realizacja zadań w zakresie kontroli transportu drogowego (osób i rzeczy), nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych, zleconego odgórnego pilotażu pojazdów oraz zabezpieczenia imprez i uroczystości odbywających się na drogach publicznych;
udzielanie  informacji  i wydawanie  zaświadczeń zainteresowanym w  zakresie posiadanych przez nich punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;
uzupełnianie i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem bazy „SEWiK”;
sporządzanie sprawozdawczości w systemie SESPOL.