Wydział Prewencji - Struktura KPP w Kutnie - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Struktura KPP w Kutnie

Wydział Prewencji


    Naczelnik:   kom. Mirosław Liwiński 
                  nr tel.   47 842 22 82
                  

                       Zastępca Naczelnika:  p.o. asp. szt. Mariusz Kacprowicz
 
                 nr tel.    47 842 22 77
 

 

Do zadań realizowanych przez Wydział Prewencji należy w szczególności:

1)     organizowanie, koordynowanie pracy Zespołu Dyżurnych oraz technika (jako stanowiska pomocniczego);

2)     koordynowanie i nadzorowani działań wobec cudzoziemców i uchodźców;

3)     wypracowanie, wdrożenie, kształtowanie i doskonalenie koncepcji działań profilaktycznych Policji na rzecz bezpieczeństwa lokalnego w ramach tzw. prewencji kryminalnej, profilaktyki dzieci i młodzieży oraz dbanie o pozytywny wizerunek Policji przy udziale środków masowego przekazu;

4)     planowanie, rejestrowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowania imprez masowych, protestów społecznych, naruszeń porządku publicznego i klęsk żywiołowych;

5)     nadzorowanie dozorów policyjnych orzeczonych przez Sądy i Prokuratury;

6)    organizowanie i koordynowanie pracy, działań rewiru dzielnicowych;

7)     organizowanie, koordynowanie oraz udział w realizacji  działań Policji  w zakresie rejestracji broni  pneumatycznej, miotaczy gazu oraz narzędzi  i urządzeń, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o broni i amunicji;

8)     kontrola i koordynacja działalności komisariatów Policji w  zakresie prewencji;

9)     zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych;

10)   organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pełnienia służby prewencyjnej, w tym zakresie wykonywanie służby patrolowej w oparciu
o bieżący stan zagrożenia poparty analizami stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;

11)   organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności w sprawach nieletnich przez  policjantów  Wydziału Prewencji, w tym Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz sprawdzanie w jednostkach organizacyjnych Komendy całokształtu przedsięwzięć skierowanych na przeciwdziałanie, zapobieganie, zwalczanie demoralizacji i przestępczości oraz patologii nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12)   koordynowanie i nadzór nad wykorzystaniem psów w służbie prewencji;

13)   organizowanie, wykonywanie i nadzór działań funkcjonariuszy Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

14)   organizowanie, koordynowanie i wykonywanie doprowadzeń przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji dla potrzeb Komendy i jednostek podległych;

15)   realizacja całokształtu zadań mobilizacyjno – obronnych Komendy w  zakresie  służb prewencyjnych;

16)   sporządzanie sprawozdawczości w systemie SESPOL;

17)   prowadzenie ewidencji dokumentów wpływających i wychodzących z sekretariatu Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego.