Struktura KPP w Kutnie

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 


                      Naczelnik: podinsp. Dorota Różycka                  

     nr tel. 47 842 22 84
                                
 

 

1.  Do zadań realizowanych przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją należy w szczególności:

1)     wykorzystanie form i metod pracy operacyjnej mających na celu rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych i gospodarczych;

2)     współpraca z organami  administracji  samorządowej oraz instytucjami o charakterze kontrolnym w celu podejmowania wspólnych działań w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości korupcyjnej i gospodarczej;

3)     koordynacja działań operacyjno – rozpoznawczych, wspomaganie działań wykrywczych prowadzonych przez komisariaty Policji, a ponadto sprawowanie nadzoru instancyjnego nad tymi jednostkami w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej i gospodarczej;

4)     współpraca z innymi jednostkami Policji w celu podejmowania wspólnych działań wykrywczych;

5)     udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej oraz organizowanie takich szkoleń dla funkcjonariuszy podległych Komisariatów Policji i innych służb tutejszej jednostki;

6)     prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa o charakterze gospodarczym i korupcyjnym;

7)     wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez Prokuraturę, Sąd, inne jednostki Policji, bądź inne uprawnione organy;

8)     nadzór i kontrola nad sprawami o charakterze gospodarczym i korupcyjnym prowadzonymi przez komisariaty Policji oraz udzielnie pomocy przy sprawach o dużym ciężarze gatunkowym lub szczególnie skomplikowanym charakterze;

9)     analizowanie postępowań przygotowawczych celem podejmowania skutecznych działań w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw gospodarczych i korupcyjnych.