Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Struktura KPP w Kutnie - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Struktura KPP w Kutnie

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik

 kom. Janusz Osowski

       nr. tel. 47 842 23 01

​      Z-ca Naczelnika

​      asp.szt. Barbara Głowińska

          nr. tel. 47 842 23 02

                     

 

 

1.   Do zadań realizowanych przez Wydział Dochodzeniowo – Śledczy należy w szczególności:

 1.     prowadzenie postępowań sprawdzających, przygotowawczych o wszystkie przestępstwa popełniane na terenie miasta Kutno oraz gmin: Kutno, Krzyżanów, Strzelce, Łanięta oraz pomocy prawnej dla Policji, Prokuratury, Sądów i innych uprawnionych organów, w tym także międzynarodowych;
 2.     obejmowanie nadzorem i prowadzenie postępowań przygotowawczych o największym ciężarze gatunkowym, przejętych do prowadzenia od podległych Komisariatów Policji;
 3.     koordynowanie i nadzorowanie czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Techniki Kryminalistycznej;
 4.     nadzorowanie przepływu i obiegu informacji o prowadzonych postępowaniach przygotowawczych pomiędzy Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym, a innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji;
 5.     współdziałanie z jednostkami Prokuratury, jednostkami Policji, kierownictwem innych komórek organizacyjnych Komendy w zakresie realizacji spraw prowadzonych przez Wydział Dochodzeniowo – Śledczy;
 6.     podejmowanie wspólnych działań z komórkami organizacyjnymi Komendy, komisariatami Policji w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych
  w celu realizacji przedsięwzięć organizacyjno – wykrywczych;
 7.     analizowanie stanu przestępczości oraz wypracowywanie metod i sposobów jej zwalczania;
 8.     współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego przy bieżącej i systematycznej analizie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, mająca na celu rozpoznawanie zagrożeń;
 9.     przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli w podległych Komendzie komisariatach Policji w zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej;
 10.   systematyczne doskonalenia taktyki i techniki pracy dochodzeniowo – śledczej oraz  opracowywanie algorytmów postępowania dotyczących poszczególnych rodzajów   przestępstw;
 11. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kutnie z wyłączeniem podległych Komisariatów Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 12. realizowanie nadzoru w szczególności poprzez udzielanie, w prowadzonych przez podległe jednostki postępowaniach przygotowawczych pomocy, w zakresie rozwiązywania trudności o charakterze prawnym, organizacyjnym, techniczno – organizacyjnym;
 13. prowadzenie rejestru RSD, Rejestru Odmów Wszczęć (ROW) oraz innych rejestrów lub wykazów w szczególności określonych w aktach prawnych Komendanta Głównego Policji w zakresie, w którym ich prowadzenie nie zostało powierzone innej jednostce/komórce organizacyjnej Komendy oraz sprawowanie nadzoru w przedmiotowym obszarze nad podległymi KPP w Kutnie.