Wydział Kryminalny - Struktura KPP w Kutnie - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Struktura KPP w Kutnie

Wydział Kryminalny


                                

Naczelnik: asp. szt. Włodzimierz Szmeja
 
tel. 47 842 23 63

Do zadań realizowanych przez Wydział Kryminalny należy w szczególności:

1)     prowadzenie działań operacyjno – rozpoznawczych ukierunkowanych na ustalanie sprawców przestępstw kryminalnych;

2)     prowadzenie określonych przepisami form pracy operacyjnej  z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod pracy operacyjnej;

3)     prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;

4)     prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnieniem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich;

5)     ujawnianie i identyfikacja mienia pochodzącego z przestępstwa, jak również mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu karnym;

6)     zapewnienie obiegu informacji o przestępstwach i sprawach;

7)     nadzór instancyjny oraz koordynowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych realizowanych przez podległe Komisariaty Policji w Żychlinie i Krośniewicach;

8)     bieżąca współpraca z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w zakresie prowadzenia czynności wykrywczych
w sprawach, gdzie sprawca nie został ustalony;

9)     współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, realizującymi zadania w zakresie wsparcia procesu wykrywczego   w sprawach dotyczących przestępstw kryminalnych;

10)   ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości oraz opracowywanie i upowszechnianie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym
i najbardziej uciążliwym;

11)   organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego, funkcjonującymi na terenie działania jednostki w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej.