Prawa człowieka - materiały do pobrania - Prawa Człowieka - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Prawa Człowieka

Prawa człowieka - materiały do pobrania

1"Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji"  - pobierz pdf

 

"Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych"  -pobierz pdf

 

"Fundamental rights based police training"  -pobierz pdf

 

„Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce"   - pobierz pdf

 

"Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych"  - pobierz pdf

 

Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Ochrona przesłuchiwanych dzieci"  -   pobierz pdf

 

Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Prawa dziecka - dokumenty Rady Europy"  - pobierz pdf

 

"Będę świadkiem w sądzie - poradnik dla dzieci i młodzieży"  - pobierz pdf

 

"Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego"  - pobierz pdf

 

"Handel kobietami - przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych"  - pobierz pdf

 

"Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016"  - pobierz pdf

 

V Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sprawie Polski  - pobierz pdf

 

Notatka MSZ nt. V Raportu ECRI w sprawie Polski  - pobierz pdf

 

Zalecenie nr 13 dot. ogólnej polityki ECRI w zakresie zwalczania antycyganizmu i dyskryminacji wobec Romów  - pobierz pdf

 

Konwencja w spr. likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet CEDAW  - pobierz pdf

 

Uwagi końcowe CEDAW dot. połączonego VII i VIII sprawozdania okresowego Polski  - pobierz pdf

 

Protokół Stambulski - podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (przetłumaczony na język polski dokument przekazało MSZ; tłumaczenie przygotowano w ramach projektu "Response to Vulnerability in Asylum" 2012 - 2013, prowadzonego przez Przedstawicielstwo Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców na Europę Centralną, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców)  - pobierz pdf

 

Uwagi końcowe Komitetu Praw Dziecka do trzeciego i czwartego sprawozdania Polski  - pobierz pdf

 

Informacja w zakresie działań podejmowanych przez RP w zw. z zaleceniami zawartymi w punktach 9, 10 i 13 Uwag końcowych Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, przyjętych w dniu 21 lutego 2014 r. i 19 marca 2014 r. po rozpatrzeniu XX i XXI Sprawozdania z realizacji przez RP postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej - pobierz pdf

 

Debaty o nienawiści - rozmowy o: nienawiści, dyskryminacji, nieufności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich  - pobierz pdf

 

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - pobierz pdf

 

Poznaj swoje prawa do informacji o zarzutach karnych - pobierz pdf

http://www.reportracism.pl/pl/index.html

Filmy Agencji Praw Podstawowych UE dot. praw dziecka
 

2. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku : twoje prawo do ochrony  i pomocy prawnej

3. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecki: twoje prawa

4. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do bycia wysłuchanym