Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Forum idei ku bezpieczeństwu na terenie kutnowskiej komendy

W Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyła się kolejna już narada koordynacyjna wszystkich służb mundurowych współpracujących na co dzień, podczas której omówiono zadania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego na nadchodzący rok.

1 marca 2017 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odbyło się Forum idei ku bezpieczeństwu zorganizowane przez Komendanta nadkom. Krzysztofa Szymańskiego. W spotkaniu z kierownictwem komendy wzięli udział: Komendant Straży Miejskiej w Kutnie Ryszard Wilanowski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie Marek Myszkowski, z-ca Komendanta Straży Granicznej w Łodzi mjr Marcin Burdalski oraz kierownik grupy ds. cudzoziemców por. Adrian Sołtan, z-ca Komendanta Straży Ochrony Kolei Zbigniew Budner, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Bożena Budnik wraz z Dyrektorem Domu noclegowego Łukaszem Kwiatkowskim, a także Naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi Michał Niedźwiecki wraz z Kierownikiem Michałem Daszkiewiczem.

Na wstępie zagadnienia związane z potrzebami wynikającymi ze współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ze służbami zewnętrznymi omówiła Pani Dyrektor Bożena Budnik. Następnie p.o Naczelnika Prewencji podkom. Mirosław Liwiński przedstawił zakres podejmowanych działań w obszarze prewencyjnym przez kutnowską policję wspólnie z innymi podmiotami, natomiast Naczelnik Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Sikorski w swojej wypowiedzi odniósł się do współpracy służb zewnętrznych w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym. Podczas obrad wskazano na konkretne rozwiązania, których realizacja ułatwi wzajemną współpracę i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kutnowskiego.

  • Forum
  • Forum